Veda a výskum

Moja práca je spojená aj s vedeckou a výskumnou činnosťou vo vývinovej, športovej a pracovnej psychológii. Venujem sa viacerým oblastiam, ktoré sa viažu k témam ako sú vzťahová väzba, perfekcionizmus, iracionálne presvedčenia, pohyb a terapia, emočná anatómia a pracovná motivácia, vzdelávanie a rozvoj v zamestnaní.


Vedecký výskum

V súčasnosti sa v oblasti vedeckej činnosti venujem potvrdeniu pozitívneho vplyvu mentálneho koučingu s pohybovou terapiou ako prostriedku rozvoja teórie emočnej anatómie v praxi, jej využitiu u obéznych klientov a osôb s poruchami príjmu potravy, či v pracovnej psychológii ako hodnotiaci a zároveň rozvojový nástroj (v procese výskumu). 


Publikačná činnosť

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Vzťahové a interpersonálne špecifiká životnej pohody v súvislosti s pracovným výkonom zamestnancov kontaktných centier / Ivana Tomanová Čergeťová, Lucia Bošiaková. In: Psychologie a její kontexty : odborný recenzovaný časopis pro teoretické i praktické otázky uplatnění psychologie v životě dnešního člověka. - ISSN 1803-9278. - Roč. 6, č. 1 (2015), s. 97-112.


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Job Satisfaction and Personality Characteristics in Connection with the Change of Body Constitution / Klaudia Kubalová, Ivana Toman Čergeťová. In: Work and Organizational Psychology 2019 - 18th international conference proceedings / Jakub Procházka, Tomáš Kratochvíl, Martin Vaculík (eds.) - Brno : Masarykova univerzita, 2019. - ISBN 978-80-210-9488-8. - s. 127-136.

Terapia vzťahovej traumy športom / Ivana Tomanová Čergeťová, Andrej Holík. In: Scientia Movens 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 7. března 2017 / editoři: Jiří Suchý a kolektiv. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2017. - ISBN 978-80-87647-35-6. - S. 400-407.

Zmena vzťahovej väzby počas života človeka a súvislosť s mierou perfekcionizmu a vyhorenia : ŠVOK / Ivana Tomanová Čergeťová. (Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ). In: Studentské psychologické dny - VII. ročník mezinárodní soutěže studentských psychologických prací. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie, 29 s.


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Rola psychológa v trestnom konaní spojená s obeťami trestných činov na SLovensku - správa z praxe / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár & Ladislav Lovaš - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN 978-80-8152-713-5. - s. 414-422.

Mobbing v pracovnom prostredí ozbrojených zložiek SR / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár (eds.) - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN 978-80-8152-713-5. - s. 92-104.

Očakávania zamestnancov od nových kolegov - hodnotenie dôležitosti kompetencií a postoj k absolventom / Ivana Toman Čergeťová. In: Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov VŠ. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej konferenciekonanej na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, dňa 11. apríla 2018. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, 2018. - ISBN 978-80-89453-41-2. - s. 106-115.

Jazyk anatómie tela ako komunikačný nástroj obetí sexuálnych trestných činov / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Zmeny a trendy v medziľudskej komunikácii. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie - Bratislava : Klub absolventov (ALUMNI) VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, 02.12.2017. Vydavateľstvo Ivona Matúšoová, Trnava, 2017. - ISBN 978-80-89413-86-7. - s. 148-156.

Typológia zamestnancov call centier na základe vzťahových a osobnostných charakteristík / Ivana Toman Čergeťová. In: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. - Bratislava : Katedra psychológie FiF UK, 29.11.2017.

Emočná anatómia tela v pracovnej psychológii / Ivana Toman Čergeťová. In: 25 rokov Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite (1992-2017) - Trnava : Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 25.10.2017.

Súvislosť vzťahových porúch a procesu socializácie so zaťažením jedinca v individuálnych športoch alebo ako podporiť zvládanie záťaže u športovcov so vzťahovou poruchou (?) / Ivana Tomanová Čergeťová, Tomáš Gregor. In: Kondičný tréning v roku 2016. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - S. 308-319.

Význam vzťahových a interpersonálnych stanovísk medzi trénerom a jeho zverencom na podporu motivácie v individuálnom športe / Ivana Tomanová Čergeťová, Tomáš Gregor. In: Kondičný tréning v roku 2016. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - S. 298-307.

Význam pohybu v terapii vzťahových porúch / Ivana Tomanová. In: Profesionálna rodina [elektronický zdroj] / Milan Hejdiš, Antonín Kozoň, Miroslav Paľun (eds.). - Trenčín : SpoSoIntE, 2011. - ISBN 978-80-89533-03-9. - CD-ROM; S. 135-141.

Vzťahová väzba v kontexte sociálnych interakcií / Ivana Tomanová. In: Psychologica XL : [zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave] / ed. Daniela Čechová. - Bratislava : Stimul, 2010. - ISBN 978-80-89236-93-0. - S. 659-667.

Význam pohybu v terapii vzťahových porúch / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Horňáček, K.: Zborník z 8.slovenskej hipoterapeutickej konferencie s medzinárodnou účasťou, 18. - 19. 09.2009. Bratislava : Slovenská hipoterapeutická asociácia.

Zmena vzťahovej väzby počas života človeka a súvislosť s mierou perfekcionizmu a vyhorenia : ŠVOK / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Študentské psychologické dni 2007 [elektronický zdroj] : 8. ročník celoslovenskej študentskej vedeckej a odbornej konferencie v odbore psychológia / Študenstské psychologické dni 2007 Konferencia. - Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. - CD-ROM; 36 s.


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Pracovní spokojenost a osobnostní charakteristiky v souvislosti se změnou tělesné konstitutce / K. Kubalová, I. Toman Čergeťová. In: 18. mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2019 : Sborník abstrakt / Jakub Procházka, Tomáš Krato, Martin Vaculík. - Brno : Masarykova univerzita, 2019 : 18. mezinárodní konference Psychologie organizace a práce 22. - 23. května 2019, Brno, Česká republika. - S. 42.

Networking a sociálny šport v boji za zdravý životný štýl / I. Tomanová Čergeťová, A. Holík. In: PhD existence 7 : psychologie v době internetu : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech : bulletin abstraktů / Eva Maierová et al. (eds.). - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. - ISBN 978-80-244-5094-0. - S. 41.

Zmena vzťahovej väzby počas života človeka a súvislosť s mierou perfekcionizmu a vyhorenia / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Studentské psychologické dny : Brno 26.-27.4.2007 : VII. ročník mezinárodní soutěže studentských psychologických prací : sborník abstraktů / [uspoř. Aleš Neusar]. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. 13-15.


AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

Rola psychológa v trestnom konaní / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Psychológia práce a organizácie 2018. Zborník abstraktov z konferencie / Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár (eds.) - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 978-80-8152-607-7.

Mobbing v pracovnom prostredí ozbrojených zložiek SR / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Psychológia práce a organizácie 2018. Zborník abstraktov z konferencie / Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár (eds.) - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 978-80-8152-607-7.

Význam pohybu v terapii vzťahových porúch / Ivana Tomanová., 2011. In: Profesionálna rodina : zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / Antonín Kozoň, Milan Hejdiš (eds.). - Trenčín : SpoSoIntE, 2011. - ISBN 978-80-89533-00-8. - S. 23.

Vzťahová väzba v kontexte sociálnych interakcií / Ivana Tomanová. In: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií II. = Personality in the Context of Cognition, Emotionality and Motivation II. : kniha abstraktov : medzinárodná konferencia, 26.-27. november 2009, Bratislava / [zost. Daniela Čechová et al.]. - Bratislava : Stimul, 2009. - ISBN 978-80-89236-69-5. - S. 52-53.


BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Vzťahová väzba a iracionalita ako prediktory prosociálnych tendencií / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Zborník z 2. ročníka súťaže o najlepšiu diplomovú alebo ročníkovú prácu na tému filantropia / Milica Danková, Zuzana Thullnerová (zost.). - Bratislava : Centrum pre filantropiu, 2008. - S. 50-54.


Témy vedecko-výskumnej činnosti:

 • Vzťahové a interpersonálne charakteristiky zamestnancov kontaktných centier v súvislosti s pracovným výkonom, pracovnou spokojnosťou a životnou pohodou
 • Súvislosť vzťahovej väzby s perfekcionizmom a syndrómom vyhorenia
 • Vzťahová väzba a iracionalita ako prediktory prosociálnych tendencií
 • Zmena vzťahovej väzby počas života človeka 

Plánované a ponúkané oblasti výskumu:

 • Úloha implicitných teórií schopností pri zvyšovaní výkonovej motivácie
 • Manažérske štýly riadenia ľudí so športovou osobnou históriou
 • Pracovná spokojnosť a kvalita života ľudí s trvalým zamestnaním a freelancerov
 • Predikčná validita nástrojov hodnotenia pracovníkov
 • Reputácia a budovanie vlastnej identity v zamestnaní
 • Vnímanie vlastného tela ako súčasť budovania pracovnej identity
 • Zovňajšok a atraktivita ako prostriedok k dosahovaniu sociálnej akceptácie a prestíže v práci
 • Anatómia tela ako prejav emočného vývinu človeka - možnosti diagnostiky a rozvoja v zamestnaní
 • Zavádzanie zmien v podniku z hľadiska personálneho manažmentu
 • Rozvoj vzdelávacej koncepcie podniku v praxi
 • Význam zvierat pre psychický vývin dieťaťa
 • Telesné zmeny a ich význam vo vývine človeka - charakteristiky jednotlivých období a/alebo súvislosti s prežívaním špecifických životných situácií
 • Sociálna hodnota telesnej atraktivity v jednotlivých obdobiach vývinu človeka
 • Vnímanie vlastného sebaobrazu a jeho budovanie
 • Vývojová kineziológia a zrenie motorického systému ako súčasť vývinovej psychológie
 • Súvislosť psychického vývinu s posturálne lokomočnými vzormi
 • Lokomócia a význam pohybu v telesnom a psychickom vývine človeka