O mne

Pracujem ako mentálny kouč a športový psychológ v jednej osobe. Snažím sa inšpirovať ľudí v nachádzaní vlastných snov a napĺňaní vlastných potrieb.

Vyštudovala som magisterské a doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore Sociálna psychológia a psychológia práce. Rigoróznu skúšku som absolvovala na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v odbore Psychológia. 

Moje vzdelanie si priebežne dopĺňam v rôznych oblastiach - vzdelávanie dospelých, kariérne poradenstvo, mentálny koučingpohybová terapia, diagnostika pohybových vývinových vzorov, projektové a procesné riadenie, hipoterapia, Montessori pedagogika a liečená pedagogika, mentoring a oblasť športu a kondičného trénerstva. Niekoľko rokov som pôsobila v oblasti riadenia ľudských zdrojov a ako manažér v oblasti starostlivosti o zákazníkov a zákazníckych služieb.

V roku 2016 som sa po mnohých rokoch vrátila k aktívnej športovej činnosti a začala opäť profesionálne koučovať a mentorovať ľudí, ktorí rovnako ako ja, chcú zmeniť vlastný život. Pracujem s ľuďmi s nadváhou, ktorí chcú zmeniť svoj život. Radím v oblasti kariéry a osobného rozvoja. Pomáham ostatným transformovať postoj k sebe samému a radovať sa zo života. Mojím profesným zameraním v oblasti vedy a výskumu je problematika pracovnej psychológie, pohybu, športu, vzťahovej väzby a porúch príjmu potravy.

V mojom súkromnom živote sa venujem tenisu, kondičnému tréningu a fitnes. Obľubujem históriu, pedagogiku, psychológiu a hipoterapiu.


Vzdelanie a kvalifikácia

 • vysokoškolské štúdium III. stupňa (PhD.) - odbor: Sociálna psychológia a psychológia práce (Trnavská univerzita v Trnave)
 • vysokoškolské štúdium posgraduálne (PhDr.) - odbor: Psychológia (Prešovská univerzita v Prešove)
 • vysokoškolské štúdium II. stupňa (Mgr.) - odbor: Psychológia (Trnavská univerzita v Trnave)

Doplňujúce vzdelanie

 • Integrative Coaching & Core Competencies (double B)
 • Hogan Assessment Certification (Assessment Systems)
 • The Rocket Model - Gordon Curphy (Curphy Consulting)
 • Dynamic Neuromuscular Stabilization / DNS pre športovcov (Rehabilitation Prague School)
 • Functional Movement Screening (FMS)
 • Montessori - pedagogika a Montessori - liečebná pedagogika (Medzinárodná akadémia vývinovej rehabilitácie Mníchov a Trnavská univerzita v Trnave)
 • Hipoterapia (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)
 • Koncentratívno-pohybová terapia (Inštitút KPT v Bratislave)
 • Andragogické minimum pre lektorov (Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského)
 • Rozmery osobnosti cez objektív pohybu a prejavu (TK Consult)
 • Six Sigma Green Belt & Statistical Process Control (FBE Bratislava)
 • Agile & Scrum | Product Ownership | Scrum Mastership (ScrumDesk)
 • Change Management (Capability - Integrated Consulting Group)
 • Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa (EfectFit)
 • Mobilita & Stabilita | Funkčný strečing (IQ Pohyb)

Publikačná činnosť

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Vzťahové a interpersonálne špecifiká životnej pohody v súvislosti s pracovným výkonom zamestnancov kontaktných centier / Ivana Tomanová Čergeťová, Lucia Bošiaková. In: Psychologie a její kontexty : odborný recenzovaný časopis pro teoretické i praktické otázky uplatnění psychologie v životě dnešního člověka. - ISSN 1803-9278. - Roč. 6, č. 1 (2015), s. 97-112.


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Zmena vzťahovej väzby počas života človeka a súvislosť s mierou perfekcionizmu a vyhorenia : ŠVOK / Ivana Tomanová Čergeťová. (Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ). In: Studentské psychologické dny - VII. ročník mezinárodní soutěže studentských psychologických prací. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie, 29 s.

Terapia vzťahovej traumy športom / Ivana Tomanová Čergeťová, Andrej Holík. In: Scientia Movens 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 7. března 2017 / editoři: Jiří Suchý a kolektiv. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2017. - ISBN 978-80-87647-35-6. - S. 400-407.


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Zmena vzťahovej väzby počas života človeka a súvislosť s mierou perfekcionizmu a vyhorenia : ŠVOK / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Študentské psychologické dni 2007 [elektronický zdroj] : 8. ročník celoslovenskej študentskej vedeckej a odbornej konferencie v odbore psychológia / Študenstské psychologické dni 2007 Konferencia. - Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. - CD-ROM; 36 s.

Význam pohybu v terapii vzťahových porúch / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Horňáček, K.: Zborník z 8.slovenskej hipoterapeutickej konferencie s medzinárodnou účasťou, 18. - 19. 09.2009. Bratislava : Slovenská hipoterapeutická asociácia.

Vzťahová väzba v kontexte sociálnych interakcií / Ivana Tomanová. In: Psychologica XL : [zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave] / ed. Daniela Čechová. - Bratislava : Stimul, 2010. - ISBN 978-80-89236-93-0. - S. 659-667.

Význam pohybu v terapii vzťahových porúch / Ivana Tomanová. In: Profesionálna rodina [elektronický zdroj] / Milan Hejdiš, Antonín Kozoň, Miroslav Paľun (eds.). - Trenčín : SpoSoIntE, 2011. - ISBN 978-80-89533-03-9. - CD-ROM; S. 135-141.

Súvislosť vzťahových porúch a procesu socializácie so zaťažením jedinca v individuálnych športoch alebo ako podporiť zvládanie záťaže u športovcov so vzťahovou poruchou (?) / Ivana Tomanová Čergeťová, Tomáš Gregor. In: Kondičný tréning v roku 2016. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - S. 308-319.

Význam vzťahových a interpersonálnych stanovísk medzi trénerom a jeho zverencom na podporu motivácie v individuálnom športe / Ivana Tomanová Čergeťová, Tomáš Gregor. In: Kondičný tréning v roku 2016. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - S. 298-307.


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Networking a sociálny šport v boji za zdravý životný štýl / I. Tomanová Čergeťová, A. Holík. In: PhD existence 7 : psychologie v době internetu : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech : bulletin abstraktů / Eva Maierová et al. (eds.). - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. - ISBN 978-80-244-5094-0. - S. 41.

Zmena vzťahovej väzby počas života človeka a súvislosť s mierou perfekcionizmu a vyhorenia / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Studentské psychologické dny : Brno 26.-27.4.2007 : VII. ročník mezinárodní soutěže studentských psychologických prací : sborník abstraktů / [uspoř. Aleš Neusar]. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. 13-15.


AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

Vzťahová väzba v kontexte sociálnych interakcií / Ivana Tomanová. In: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií II. = Personality in the Context of Cognition, Emotionality and Motivation II. : kniha abstraktov : medzinárodná konferencia, 26.-27. november 2009, Bratislava / [zost. Daniela Čechová et al.]. - Bratislava : Stimul, 2009. - ISBN 978-80-89236-69-5. - S. 52-53.

Význam pohybu v terapii vzťahových porúch / Ivana Tomanová., 2011. In: Profesionálna rodina : zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / Antonín Kozoň, Milan Hejdiš (eds.). - Trenčín : SpoSoIntE, 2011. - ISBN 978-80-89533-00-8. - S. 23.


BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Vzťahová väzba a iracionalita ako prediktory prosociálnych tendencií / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Zborník z 2. ročníka súťaže o najlepšiu diplomovú alebo ročníkovú prácu na tému filantropia / Milica Danková, Zuzana Thullnerová (zost.). - Bratislava : Centrum pre filantropiu, 2008. - S. 50-54.