Mentálny koučing a pohybová terapia

Individuálny mentálny koučing s fyzickým cvičením a pohybovou terapiou:

Spojenie pohybovej terapie a mentálneho koučingu je mne vlastný špecifický spôsob práce s klientom. Vďaka telesnej schéme a pohybom sa snažím o identifikovanie emočnej a psychologickej osobnostnej anatomickej skladby klienta. Hľadám možnosti prepájania pohybu a mentálnej práce s mysľou a psychikou. 

Fyzické cvičenie a mentálny tréning slúžia a pomáhajú ako:

 • podpora odstraňovania pohybových dysbalancií so zameraním na dýchanie, emočnú a psychologickú anatómiu ľudského tela,
 • posilňovanie psychických silných stránok s využitím psychologickej anatómie tela a neverbálnej komunikácie,
 • fyzické cvičenie a zlepšovanie fyzickej kondície s profesionálnym psychologickým a terapeteutickým rozhovorom v oblasti osobnostného alebo profesijného rozvoja.

Tréning obsahuje prvky práce na základe teórie vzťahovej väzby, koncentratívno-pohybovej terapie a hipoterapie (možné využitie aj práce s koňmi alebo so psami).

Individuálny mentálny koučing s fyzickým cvičením a pohybovou terapiou prebieha v telocvični alebo v outdoorovom prostredí podľa výberu klienta. Často si klienti vyberajú možnosť prechádzky v prírode alebo v okolí bydliska / pracoviska či spoločné posedenie na lavičke v parku alebo v kaviarni. 


Diagnostika pohybového aparátu a terapia:

 • FMS (Functional Movement Screening) - diagnostika pohybových dysbalancií v oblasti statických a dynamických pohybových vzorov výnimočnou svetovo uznávanou diagnostickou screeningovou metódou FMS
 • DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilization) - pohybová diagnostika Pražskej rehabilitačnej školy od autora prof. Koláře a terapia spojená s posilňovaním vnútorných hlbokých svalov za pomoci správneho dýchania a vnímania tela
 • SM system - rehabilitačný systém vytvorený Dr. Smíšekom v Prahe, ktorý je zameraný na reťazenie pohybových vzorov a podporu hlbokého stabilizačného systému s využitím axiálnej stabilizácie tela

V prípade fyzických screeningov a prejavoch bolesti spolupracujeme s viacerými fyzioterapeutmi a odborníkmi vzdelanými v oblasti fyzioterapie a lekárstva. 


Osobnostná a tímová diagnostika:

 • Hogan Assessments- kariérna a rozvojová osobnostná diagnostika motivačných zložiek, silných a rozvojových stránok osobnosti za účelom identifikovania vhodného pracovného vzoru od autorov Dr. Joyce a Robert Hogan z USA
 • The Rocket Model - tímový diagnostický a rozvojový nástroj od autora Gordon Curphy z USA, ktorý je zameraný na budovanie tímov a podporu ich výkonnosti
 • psychohygiena a mentálna psychologická diagnostika - štandardná diagnostika mentálnej úrovne a psychických vlastností, zručností a schopností

Individuálne a skupinové aktivity:

 • Poradenstvo - v oblasti zdravého životného štýlu, nadváhy a obezity, rozvoja mentálnych schopností, v oblasti osobnostného rozvoja, životného smerovania alebo kariérneho rozvoja. Zameranie stretnutia si určuje klient sám podľa jeho individuálnej potreby
 • Kariérne poradenstvo - založené na vzdelávacom koncepte Navigácia v povolaní od autora Thomas Diener z Rakúska. Poradenstvo prepájame s konceptom Procesorientovanej psychoterapie. Zároveň je možné využiť profesijnú diagnostiku zameranú na osobnostné silné a rozvojové stránky a motivačné činitele osobnosti.
 • Individuálny mentálny koučing - zameraný na posilňovanie kladných stránok osobnosti a hľadanie zdrojov vlastného rozvoja
 • Vzdelávanie a rozvoj - realizácia školení, workshopov a vzdelávacích aktivít v oblasti soft- a hardskills
 • Motivačné prednášky a workshopy - zamerané na osobnostný rozvoj, kariérne poradenstvo, zdravý životný štýl a obezita, možnosti transformácie seba a psychickej podpory, budovanie a rozvoj tímov