MENTÁLNY KOUČ | PSYCHOLÓG

Inšpiruj ľudí k životným zmenám ...

Osobné svedectvo: Žijem vlastnú transformáciu

Môj život som spojila s pohybom a psychológiou už pred niekoľkými rokmi. Moje sny som si naplnila vďaka projektu myJUMP.sk. Ten sa stal mojím osobným svedectvom. Sama dokazujem, že mentálny tréning a osobná vnútorná sila sú tou najkrajšou a jedinou energiou. Objavila som a podporila moju radosť zo života v sebe samej a spojila som moju kariéru s pomocou ľuďom v oblasti motivácie a osobného rozvoja pohybových a mentálnych schopností. (čítaj viac) 


Mentálny koučing a pohybová terapia s hudbou

Vďaka pohybu moji klienti objavujú vlastné hranice a prekonávajú ich. Na pohybovej terapii s hudbou klientov motivuje najmä rozvoj vlastných zručností a schopností. Zároveň v spojení s odborným koučingom dochádza aj k búraniu vlastných mentálnych bariér. Pohyb človeka núti prekonávať seba samého. Vzorce, ktoré klienti nadobudnú počas tréningu a koučingu, majú možnosť aplikovať v bežnom každodennom živote.

Individuálny koučing pohybovou terapiou s využitím hudby

Spojenie pohybovej terapie, hudby a koučingu je mne vlastný špecifický spôsob práce s klientom. Vďaka telesnej schéme a pohybom sa snažím o identifikovanie emočnej a psychologickej osobnostnej anatomickej skladby klienta. Hľadám možnosti prepájania pohybu a mentálnej práce s mysľou a psychikou.

Pohybové cvičenie a mentálny tréning slúžia a pomáhajú ako:

 • podpora odstraňovania pohybových dysbalancií so zameraním na dýchanie, emočnú a psychologickú anatómiu ľudského tela,
 • posilňovanie psychických silných stránok s využitím psychologickej anatómie tela a neverbálnej komunikácie,
 • fyzické cvičenie a zlepšovanie fyzickej kondície s profesionálnym psychologickým a terapeteutickým rozhovorom v oblasti osobnostného alebo profesijného rozvoja.

Tréning obsahuje prvky práce na základe teórie vzťahovej väzby, koncentratívno-pohybovej terapie, muzikoterapie a hipoterapie (možné využitie aj práce s koňmi alebo so psami).

Individuálny koučing pohybovou terapiou s využitím hudby prebieha v uzatvorenom alebo v outdoorovom prostredí podľa výberu klienta. Často si klienti vyberajú možnosť prechádzky v prírode alebo v okolí bydliska / pracoviska či spoločné posedenie na lavičke v parku alebo v kaviarni.  


Diagnostika pohybového aparátu a terapia

Pri práci s telom je diagnostika kľúčovým nástrojom zisťovania pohybových vzorov. Diagnostika klientom dáva nielen možnosť základnej prípravy na fyzický výkon, ale aj mentálny rozvoj. Podmienky fyzického pohybu, ktoré nám telo umožňuje, sú  prejavom psychického stavu klienta. A práve preto využívame rôzne pohybové diagnostické systémy etablované na slovenskom domácom a taktiež zahraničnom telovýchovnom a rehabilitačnom trhu. 

 • FMS (Functional Movement Screening) - diagnostika pohybových dysbalancií v oblasti statických a dynamických pohybových vzorov výnimočnou svetovo uznávanou diagnostickou screeningovou metódou FMS
 • DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilization) - pohybová diagnostika Pražskej rehabilitačnej školy od autora prof. Koláře a terapia spojená s posilňovaním vnútorných hlbokých svalov za pomoci správneho dýchania a vnímania tela
 • SM system - rehabilitačný systém vytvorený Dr. Smíšekom v Prahe, ktorý je zameraný na reťazenie pohybových vzorov a podporu hlbokého stabilizačného systému s využitím axiálnej stabilizácie tela

V prípade prejavov bolesti počas fyzických screeningov odporúčame aj spoluprácu s viacerými fyzioterapeutmi a odborníkmi vzdelanými v oblasti kineziológie a lekárstva.  


Osobnostná a tímová diagnostika

 • Hogan Assessments - kariérna a rozvojová osobnostná diagnostika motivačných zložiek, silných a rozvojových stránok osobnosti za účelom identifikovania vhodného pracovného vzoru od autorov Dr. Joyce a Robert Hogan z USA
 • The Rocket Model - tímový diagnostický a rozvojový nástroj od autora Gordon Curphy z USA, ktorý je zameraný na budovanie tímov a podporu ich výkonnosti
 • psychohygiena a mentálna psychologická diagnostika - štandardná diagnostika mentálnej úrovne a psychických vlastností, zručností a schopností

Individuálne a skupinové aktivity

 • Poradenstvo - v oblasti zdravého životného štýlu, nadváhy a obezity, rozvoja mentálnych schopností, v oblasti osobnostného rozvoja, životného smerovania alebo kariérneho rozvoja. Zameranie stretnutia si určuje klient sám podľa jeho individuálnej potreby
 • Kariérne poradenstvo - založené na vzdelávacom koncepte Navigácia v povolaní od autora Thomas Diener z Rakúska. Poradenstvo prepájame s konceptom Procesorientovanej psychoterapie. Zároveň je možné využiť profesijnú diagnostiku zameranú na osobnostné silné a rozvojové stránky a motivačné činitele osobnosti.
 • Individuálny mentálny koučing - zameraný na posilňovanie kladných stránok osobnosti a hľadanie zdrojov vlastného rozvoja
 • Vzdelávanie a rozvoj - realizácia školení, workshopov a vzdelávacích aktivít v oblasti soft- a hardskills
 • Motivačné prednášky a workshopy - zamerané na osobnostný rozvoj, kariérne poradenstvo, zdravý životný štýl a obezita, možnosti transformácie seba a psychickej podpory, budovanie a rozvoj tímov

Začni transformáciu seba ...